YARGITAY KARARI – Kesin Kanaat İçermeyen Rapor

YARGITAY KARARI – Kesin Kanaat İçermeyen Rapor

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25.12.2017 tarih, 2016/26001 Esas ve 2017/16145 Sayılı Kararında özetle; Alacaklı tarafından borçlular aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde; borçluların, örnek (10) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettikleri, mahkemece, 11.05.2016 tarihli kesin kanaat içermeyen…

ADLİ BELGE İNCELEME – GRAFOLOJİ YARGI KARARI

ADLİ BELGE İNCELEME – GRAFOLOJİ YARGI KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2020/4619 Esas ve 2020/3641 Sayılı Kararında; Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 01.06.2016 tarih ve 2014/656-2016/447 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 11.12.2019 tarih, 2018/2584 Esas ve 2019/5517 Sayılı Kararında özetle; Davacı vekili, davalılardan … ile davacı arasında imzalanan sözleşmelere istinaden yapılıp teslim edilen villanın tapu devrinin gerçekleştirilmesi için davalı …’a icra takibine konu senedin verildiğini, senet bedeli ödendiği halde villanın tapu devri gerçekleştirilmediğinden senedin bedelsiz kaldığını, davacının bu miktarda bir…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından verilen 30.05.2016 tarih, 2016/14099 Esas ve 2016/15302 Sayılı Kararında özetle; Davacı vekili, davalı … Bakanlığının 02.10.2014 tarih ve 17912 sayılı dava konusu yetki tespiti yazısı ile 20.03.2013 başvuru tarihi itibariyle toplam işçi sayısının 291 olduğu, bunlardan 150’sinin davalı sendika üyesi olduğunun tespit edildiği, ancak yapılan tespitin kanuna aykırı olduğundan iptali…

YARGITAY KARARI – Adli Belge İnceleme

YARGITAY KARARI – Adli Belge İnceleme

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 15.06.2010 tarih, 2010/2956 Esas ve 2010/15148 Sayılı Kararında özetle; Kambiyo senetlerine dayalı olarak başlatılan takiplerde imzaya itiraz, İİK. nun 170. maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin üçüncü fıkrasında, icra mahkemesince imza incelemesinin aynı kanunun 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. İİK. nun 68/a maddesinin dördüncü fıkrasında ise;…

YARGI KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGI KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen 21.06.2012 tarih, 2012/12216 Esas ve 2012/16247 Sayılı Kararında özetle; Davacı, davalıya borç para verdiğini, karşılığında bono aldığını, bononun ödenmemesi üzerine başlattığı kambiyo takibinin iptal edildiğini ileri sürerek 25.000 TL alacağının reeskont faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, senetteki imza ve yazıların kendisine ait olmadığını, zamanaşımına uğradığını savunarak davanın…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 20.03.2019 tarih, 2019/421 Esas ve 2019/1830 Sayılı Kararında; Davacı vekili, davalı …’un davacı aleyhine bonoya dayalı takip yaptığını, takibe dayanak bonodaki keşideci imzasının davacıya ait olmadığını, diğer davalının bonoda lehtar olarak görünse de aleyhine takip yapılmadığını, taraflar arasında ticari ilişki de bulunmadığını ileri sürerek, davacının bono nedeniyle borçlu olmadığının…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 19.04.2016 tarih, 2015/33905 Esas ve 2016/11629 Sayılı Kararında özetle; Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine başvurarak imza itirazında bulunduğu, mahkemece, bilirkişi raporu hükme esas alınarak imzaya itirazın…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 26.12.2011 tarih, 2011/12943 Esas ve 2011/30401 Sayılı Kararında özetle; Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçlu, bono bedelinin 11.000 TL olarak düzenlendiğini ve ödendiğini ancak senedin iade edilmeyerek daha sonra 111.000 EURO’ya dönüştürülerek tahrif edildiği ve takibe konduğunu, borcun olmadığını, takibin iptalini…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 25.11.2014 tarih, 2014/20932 Esas ve 2014/28278 Sayılı Kararında özetle;   Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine adı geçen vekilinin İİK. nun 168/4.maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine başvurarak, imzaya itiraz ettiği…

İMZA İNCELEME KRİTERLERİ

İMZA İNCELEME KRİTERLERİ

İMZA İNCELEME KRİTERLERİ Belge İncelemelerinde imza ve yazı incelemesi ile ilgili uluslar arası kabul görmüş yazı ve imzada yedi temel ve karakteristik bulgu üzerinde durulmaktadır. 1-Yönü: İmzanın yazıldığı yönü, imza sahibinin psikolojik ve fizyolojik durumunu yansıtabilir. Örneğin, imzanın sağa doğru eğimli olması, imza sahibinin dışa dönük ve sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. İmzanın sola…

İMZA YAZI İNCELEMELERİ

İMZA YAZI İNCELEMELERİ

Grafolojik İşaretlerin Tanımlanması Adli grafolojinin ilk amacı, bir bireyi diğer herhangi bir bireyden tanımlamak ve ayırt etmektir. Bu amaca ulaşmak için, bir el yazısında bulunan farklı grafolojik işaretlerin tanımlanması ve birleştirilmesinden başlanır. Grafik işaretler, bir el yazısının bireysel özelliklerini gösteren unsurlardır. Bu işaretler, el yazısının boyutu, şekli, yönü, basıncı, hızı ve diğer özellikleri gibi çeşitli…

BELGE İNCELEMELERİNDE YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİNİN ÖNEMİ

BELGE İNCELEMELERİNDE YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİNİN ÖNEMİ

İmza örnekleri, adli belge incelemelerinde önemli bir yere sahiptir. İmzanın sahte olup olmadığı, imzanın sahibi tarafından atılmış olup olmadığı gibi soruların cevabını bulmak için imza örnekleri kullanılır. İmza örnekleri alınırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir: Bu hususlara dikkat edilerek

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 10.05.2017 tarih, 2016/12993 Esas ve 2017/3628 Sayılı Kararında; Davacı vekili, müvekkili aleyhine davalı bankanın başlattığı icra takibine esas kredi sözleşmesindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını ileri sürerek, müvekkilinin icra takibine konu kredi sözleşmesi sebebiyle davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, sosyal destek projesi kapsamında…

KAZIMA – SİLME YÖNTEMİYLE YAPILAN SAHTECİLİKLER

KAZIMA – SİLME YÖNTEMİYLE YAPILAN SAHTECİLİKLER

Silme-Kazıma Yoluyla Yapılan Kısmi Sahtecilik Belgeler üzerinde yapılan sahtekarlıklardan biri de silme-kazıma yoluyla yapılan kısmi sahtekarlıktır. Bu sahtekarlık yönteminde, belge üzerindeki mevcut kayıtlar, kimyasal beyazlatıcılar kullanılarak veya mekanik yöntemlerle silinerek yerine sahte kayıtlar yazılabilir. Mekanik Yöntemler Mekanik yöntemlerle silme, farklı silgiler kullanılarak veya kazıntı suretiyle yapılabilir. Silme işleminde kullanılan silgi, silinen yazının kalınlığına ve türüne…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 10.05.2017 tarih, 2016/12993 Esas ve 2017/3628 Sayılı Kararında; Davacı vekili, müvekkili aleyhine davalı bankanın başlattığı icra takibine esas kredi sözleşmesindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını ileri sürerek, müvekkilinin icra takibine konu kredi sözleşmesi sebebiyle davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, sosyal destek projesi kapsamında…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 03.05.2016 tarih, 2015/18362 Esas ve 2016/8134 Sayılı Kararında; Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine kredi kartı alacağı için icra takibi yaptığını, müvekkilinin kimlik bilgileri çalınarak üzerine başka resim yapıştırılmak suretiyle işlemler yapıldığını, müvekkilinin kredi sözleşmesini imzalamadığını belirterek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, takibin iptaline ve kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve…

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 18.06.2015 tarih, 2015/7626 Esas ve 2015/17090 Sayılı Kararında; Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek (10) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen (5) günlük yasal sürede icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettiği görülmektedir. Mahkemece yaptırılan inceleme…