YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından verilen 07.10.2015 tarih, 2013/17369 Esas ve 2015/29219 Sayılı Kararında;

 

Suça konu belge üzerinde soruşturma aşamasında yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, katılan adına atfen atılan imzanın katılana ait olmadığı, kovuşturma aşamasında temin edilen ve hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise katılana ait olduğunun belirtilmesi, kovuşturma aşamasında bilirkişi tarafından tatbike medar alınan katılan imzalarını içerir sevk irsaliyelerinin sanıklar tarafından ibraz edilmiş olması karşısında; bilirkişi raporları arasındaki mübayenetin giderilmesi ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşması için, sanıklar tarafından ibraz edilen sevk irsaliyelerindeki adına atılan imzaların kendisine ait olup olmadığı hususunun katılandan sorulup, katılanın kurum ve kuruluşlardan temin edilecek imza örneklerinin Adli Tıp Kurumu Fizik ve Grafoloji İhtisas Dairesine gönderilerek alınacak rapordan sonra deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde olmadığı,

Özetle; Katılanın imzasının sahte olup olmadığı konusunda iki farklı bilirkişi raporu bulunduğu, bir bilirkişi raporu imzanın katılana ait olmadığını, diğer bilirkişi raporu ise ait olduğunu belirttiği, bu raporlara dayanak olan sevk irsaliyeleri ise sanıklar tarafından sunulduğu, bu durumda, gerçeğin ortaya çıkması için katılanın imzasının Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi tarafından incelenmesi ve katılanın kendisine sorulması gerektiği, bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeden hüküm verilmesi hatalı olduğu gerekçe gösterilerek bozma kararı verilmiştir.

 

Similar Posts