SENET İNCELEME, imza inceleme, bilirkişi raporu, adli belge inceleme, grafoloji uzmanı,

YARGI KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen 21.06.2012 tarih, 2012/12216 Esas ve 2012/16247 Sayılı Kararında özetle;

Davacı, davalıya borç para verdiğini, karşılığında bono aldığını, bononun ödenmemesi üzerine başlattığı kambiyo takibinin iptal edildiğini ileri sürerek 25.000 TL alacağının reeskont faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, senetteki imza ve yazıların kendisine ait olmadığını, zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı, dava konusu bonodaki imzanın kendisine ait olmadığını savunmuş yapılan bilirkişi incelemesinde huzurda alınmış mukayese imzaları ile samimi mukayese imzalarının kendi içerisinde farklılıklar gösterdiği, belge ile 3.4.2006 tarihli vekaletnamedeki imzanın benzerlikler gösterdiği ifade edildikten sonra imzanın davalıya ait olduğu görüşü açıklanmıştır. Grafoloji ve sahtecilik uzmanı tek kişi tarafından düzenlenen ve itiraza uğrayan rapor hüküm kurmaya yeterli değildir. Mahkemece Adli Tıp Kurumundan imza incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetersiz bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir denildiği,

Sonuç olarak; Davalı, bonodaki imzanın kendisinin olmadığını iddia etmiştir. Mahkemece görevlendirilen bilirkişi raporunda, davalının mukayese imzalarının birbiriyle uyuşmadığı, ancak bonodaki imzanın davalının vekaletnamesindeki imzaya benzediği belirtildiği, bu rapor, tek bir grafoloji ve sahtecilik uzmanı tarafından hazırlanmış olup ve rapora itiraz edildiği, mahkemece bilirkişi raporuna karşı yapılan itiraz kabul edilmeden karar verildiği, yapılması gereken mahkemece, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesinden yeni bir imza incelemesi istenmeli ve sonuçlarına göre karar verilmesi gerektiği bu nedenle eksik bilirkişi raporuna dayanarak karar verilen kararın eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı verildiği görülmüştür.

Similar Posts