YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 09.02.2017 tarih, 2016/9750 Esas ve 2017/1628 Sayılı Kararında özetle;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçluların İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal beş günlük sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, düzenleme tarihindeki paraf imzaya itiraz ettiği, mahkemece itirazın reddi ile birlikte tazminat ve para cezasına karar verildiği görülmektedir.

Mahkemece hükme esas alınan 01.12.2015 tarihli Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda, imzaların kuvvetle muhtemel borçlu …’nin eli ürünü olduğunun bildirildiği görülmüştür. Bu hali ile bilirkişi raporu kesin kanaat içermemekte olup hüküm kurmaya elverişli değildir.

Bu durum karşısında mahkemece, grafoloji ve yazı bilimi dalında uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç olarak;

Borçlunun itirazı, ödeme emrine dayanak teşkil eden belgenin borçlusu olmadığını, borcun muaccel olmadığını, borcun ödendiğini veya haksız olduğunu ileri sürerek yapılabilir. Borçlunun itirazının yerinde olup olmadığının belirlenmesinde, itirazın dayanak teşkil ettiği belgenin sahte olup olmadığı hususu önem taşımaktadır. Bu nedenle, icra mahkemesi, borçlunun itirazının yerinde olup olmadığını belirlemek için, belgenin sahte olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Bilirkişi raporunda, belgenin sahte olup olmadığı hususunda kesin bir kanaate varılamadığı takdirde, mahkemece yeniden inceleme yaptırılması gerekir. Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, imzaların kuvvetle muhtemel borçlu …’nin eli ürünü olduğu bildirilmiştir. Bu hali ile bilirkişi raporu kesin kanaat içermemekte olup hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durum karşısında mahkemece, grafoloji ve yazı bilimi dalında uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaptırılmak suretiyle sonuca göre karar verilmediği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Similar Posts