YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 20.12.2016 tarih, 2016/7114 Esas ve 2016/25775 Sayılı Kararında özetle;

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlu keşideci şirket ve ciranta lehtar tarafından yasal süre içinde icra mahkemesine başvurularak imzaya itiraz edildiği, mahkemece itirazın kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Mahkemece yaptırılan inceleme sonucunda, grafoloji ve sahtecilik uzmanı bilirkişi … tarafından tanzim edilen 25.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda; çekin arka yüzünde 1. ciranta hanesinde basılı bulunan “….” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan ciranta imzasının, … elinden çıkmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Somut olayda, keşideci … Gıda Turizm Ltd. Şti ve ciranta … yönünden imza itirazında bulunulduğu, ancak bilirkişi raporunda, keşideci şirket yönünden bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, keşideci şirket yönünden de imza itirazında bulunulması sebebiyle onun hakkında da imza incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir denildiği,

Özetle; Alacaklı tarafından çek üzerine dayalı olarak icra takibi başlatıldığı, borçlu keşideci şirket ve ciranta lehtar, imzaya itiraz ettiği, mahkeme, itirazı kabul ederek takibi iptal ettiği, ancak, mahkemece yaptırılan imza incelemesi sadece ciranta lehtar yönünden yapıldığı, bilirkişi raporunda, ciranta lehtarın imzasının sahte olduğunun belirtildiği, keşideci şirket yönünden ise herhangi bir inceleme yapılmadığı, bu durumda, mahkemece keşideci şirketin de imza itirazını dikkate alarak onun hakkında da imza incelemesi yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken karar vermesinin bozma gerekçesi yapıldığı görülmüştür.

Similar Posts