YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 10.09.2013 tarih, 2013/20880 Esas ve 2013/27853 Sayılı Kararında;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu vekilinin İİK.’nun 168/4.maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine başvurarak, imzaya itiraz ettiği anlaşılmıştır.

Mahkemece Adli Belge İnceleme – Grafoloji Uzmanı C.F. aldırılan 05.07.2011 tarihli raporda, bonodaki imzanın borçlu şirket temsilcisine ait olduğu bildirilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuna borçlunun itirazı üzerine bu kez mahkemece, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesinden aldırılan 10.09.2012 tarihli raporda ise bonodaki imzanın basit tersimli olması nedeniyle borçluya aidiyetinin tespit edilemediğinin açıklandığı, bu durumda raporlar arasında çelişki oluştuğu görülmektedir.

Adli Tıp Kurumu’nun imza incelemesinde son mercii olarak kabulü mümkün bulunmayıp raporun anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş olması yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstünlük sağlamayacağından bu rapor esas alınarak sonuca gidilemez.

O halde mahkemece raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden ve ehil bilirkişilerden oluşacak bir kuruldan mütalaa alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,  yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Özetle; Bonoya dayalı icra takibine imzaya itiraz eden borçlunun itirazının incelenmesi için mahkemece iki farklı bilirkişi raporu alındığı, bunlardan biri bonodaki imzanın borçluya ait olduğunu, diğeri ise imzanın basit tersimli olması nedeniyle aidiyetinin tespit edilemediğini belirtildiği, bu raporlar arasında çelişki olduğu, mahkemece çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu raporuna itibar edilerek karar verilemeyeceği, zira adli tıp kurumu son merci olmadığı bu nedenle mahkemece yeni ve ehil bir bilirkişi kurulundan rapor istenmeli ve gelen rapora göre karar verilmesi gerektiği yönünde bozma kararı verildiği görülmüştür.

Similar Posts