YARGITAY KARARI – Adli Belge İnceleme

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 22.09.2016 tarih, 2016/3660 Esas ve 2016/19496 Sayılı kararında;

Alacaklı tarafından bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, imzaya itiraz ettiği, mahkemece itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece hükme esas alınan … Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 14.10.2015 havale tarihli raporda, imzaların borçlunun eli ürünü olmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bildirildiği görülmüştür. Bu hali ile bilirkişi raporu kesin kanaat içermemekte olup hüküm kurmaya elverişli değildir.

Bu durum karşısında mahkemece grafoloji ve yazı bilimi dalında uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Özetle;

Mahkemece hükme esas alınan … Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 14.10.2015 havale tarihli raporda, imzaların borçlunun eli ürünü olmasının kuvvetle muhtemel olduğu bildirilmiştir. Bu hali ile bilirkişi raporu kesin kanaat içermemekte olup hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durum karşısında mahkemece grafoloji ve yazı bilimi dalında uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Somut olayda, bilirkişi raporunda, imzaların borçlunun eli ürünü olmasının kuvvetle muhtemel olduğu bildirilmiştir. Bu hali ile bilirkişi raporu kesin kanaat içermemekte olup hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu nedenle, mahkemece grafoloji ve yazı bilimi dalında uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2023/4563 E. ve 2023/10241 K. sayılı kararı da bu yöndedir. Kararda, “mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda, imzaların borçluya ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiş ise de, bu durum kesin bir kanaat oluşturmadığından, imzaya itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir” denilmiştir.

Similar Posts